top of page

Books

muzik-terapi-ve-din-nobelkitap_com_17122021174936.jpg

Tarihsel geçmişimize baktığımızda çeşitli toplulukların, benliğimizin en güçlü yanı olan duyguları ifade etmek için bir sanat formu olarak müziğe başvurdu­ğunu görmekteyiz. Müziğin dinî duyguların bir ifade biçimi olarak tercih edilmesi de karşımıza çıkan bir diğer durumdur. Yahudilik, Hristiyanlık dinlerinde ve çeşitli grupların (Süryani, Rum, Ermeni, Presbiteryen) dinî geleneklerinde müzikal uygu­lamalar göze çarparken İslam dini ve Türkiye özelinde beş vakit okunan ezan, hac ve umre ibadeti esnasında melodik ton ile söylenen tesbihat, Mevlevi tarikatının sema ayinleri, müziğin ve dinin günlük yaşamda iç içe geçmiş formlarına birer örnektir. Tolstoy’a göre ”Sanat, ne keyiftir ne avuntu ne de eğlence; sanat, yüce bir iştir. Sanat insan yaşamında bilinçli bilgiyi duygulara aktaran organdır”. Gerek kolektif dinî değerlerin taşıyıcısı olarak gerekse dinî tecrübe im­kânı sunması bakımından psikoloji ile iç içe geçmiş dinî müziğin insan psikolojisi üzerinde meydana getirdiği etkiler, merak uyandırıcı niteliktedir. Bu yüzden iç içe geçmiş olan din ve psikoloji ilişkisinden hareketle dinî içerikli müziğin uzun süreli bir müzik terapi çalışmasına konu edinilme­si, bu çalışmayı özgün kılan niteliklerden birisidir. Bu çalışmada; müzik terapinin hem Avrupa’da hem de Türkiye’de gelişim tarihçesi, müzik terapide kullanılan yaklaşım ve modeller, müzik terapi yöntemleri ve uygulama prensipleri detaylı bir biçimde işlenmektedir. Literatürdeki güncel araştırma bulguları ışığında müzik terapinin etkileri ve kullanım alanları incelenmektedir. Ayrıca müzik terapi konusuna ilişkin geniş bilgiler sunmasının yanı sıra müzik terapi ve din ilişkisi ile dinî içerikli müzik terapi konusunda dünyada ve Türkiye’de yapılmış güncel araştırmalara yer verilmesi, bu çalışmayı özgün kılan niteliklerinden bir diğeridir.

Online Psikoterapi istanbul Ayşe Kaya Goktepe Online Seans Psikoterapist Online Terapi avrupa Psikoterapi Sınav Kaygısı Evlilik Öncesi Danışmanlık Tükenmişlik Anksiyete Emdr Terapisi Travma Terapisi Uçak Fobisi Kedi istanbul üsküdar besiktas Asansör Şema Terapi Sosyal Fobi Çekingenlik ankara hollanda Psikolog Dr Aile Danışmanlığı Yurtdışı Online fransa izmir Online Psikoterapi Almanya fatih

The 'burnout syndrome' caused by being exposed to excessive stress is ravaging modern people nowadays... At this time, where owning and consuming is considered equivalent to high status, a new problem awaits the modern person, which he has unwittingly bought and has to deal with: Burnout Syndrome.


"It's like the world is coming at me", "I can't enjoy anything", "I don't have the energy to wiggle my finger", "I don't want to go to work", "I can't sleep at night, I can't wake up in the morning", "I feel like it's the end of everything" and "I want to cry all the time" These familiar phrases that we hear every day from the people around us may be a disease; It points to the Burnout Syndrome.

This health problem, which manifests itself with symptoms such as a feeling of extreme fatigue in the body, unhappiness and boredom, causes a person to experience various problems in almost every aspect of his life, from business life to family life, from his relationship with his spouse to friendships.

This book in your hand examines what is the Burnout Syndrome, the disease of the age, and examines its place in work, family and interpersonal relationships in a wide range. It also raises awareness about Burnout Syndrome by offering practical suggestions on coping with burnout. Attention: Do not run out while consuming your spouse, your job, your friend...

Online Psikoterapi istanbul Ayşe Kaya Goktepe Online Seans Psikoterapist Online Terapi avrupa Psikoterapi Sınav Kaygısı Evlilik Öncesi Danışmanlık Tükenmişlik Anksiyete Emdr Terapisi Travma Terapisi Uçak Fobisi Kedi istanbul üsküdar besiktas Asansör Şema Terapi Sosyal Fobi Çekingenlik ankara hollanda Psikolog Dr Aile Danışmanlığı Yurtdışı Online fransa izmir Online Psikoterapi Almanya fatih

SPIRITUAL COUNSELING AND GUIDANCE SERVICES IN CHILDREN'S HOUSES, CHILDREN'S HOUSES WEBSITE AND CHILDREN'S SUPPORT CENTERS

In our country, there are social service institutions called children's houses, children's homes sites and child support centers, which are equipped with the necessary equipment, aiming to build their lives without deprivation of values such as love, compassion and compassion for our children who have not had the opportunity to live in family unity for various reasons. The work has been prepared as a handbook that provides practical information in order to contribute to the efficiency and productivity of our personnel working in the relevant institutions and to set the standard for field-specific spiritual counseling and guidance.

Online Psikoterapi istanbul Ayşe Kaya Goktepe Online Seans Psikoterapist Online Terapi avrupa Psikoterapi Sınav Kaygısı Evlilik Öncesi Danışmanlık Tükenmişlik Anksiyete Emdr Terapisi Travma Terapisi Uçak Fobisi Kedi istanbul üsküdar besiktas Asansör Şema Terapi Sosyal Fobi Çekingenlik ankara hollanda Psikolog Dr Aile Danışmanlığı Yurtdışı Online fransa izmir Online Psikoterapi Almanya fatih

ART THERAPY

Art therapy is a method that has been proven by scientific research and has therapeutic properties. In this therapy, it is essential for the person to gain awareness and insight. In addition, art therapy offers people an opportunity to get rid of their emotional burdens. People experience a positive transformation in their social relationships through the experiences they experience in the art therapy session. Another beautiful aspect of the treatment is that the person's artistic abilities that were suppressed during the growth process can be revealed and people can specialize in an art after therapy. Even if they do not choose specialization, they learn to use art as a means of expression in their lives.

Book Chapters

Uysal V., Kaya-Göktepe, A., Karagöz S. and Ilerisoy M. (2017). A Study on the Interaction between Religious Coping and Hope, Life Satisfaction and Psychological Resilience. Journal of Marmara University Faculty of Theology. 52 139-160. 

Rock GA (2017). A New Model Proposal for Spiritual Counseling and Guidance for the Elderly: “Tree of Life Model”. in Spiritual Counseling and Guidance Theory and Practice Areas, A. Ayten (Ed.), Istanbul: DEM.

Metin B., Kaya-Göktepe, A., Sütçübaşı KB, Serin E., Taş C, and Tarhan N. (2017). EEG Findings During Flow State. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 4(2), 42-57. doi: 10.5455 / JNBS.14961526464.

Kaya-Göktepe, A. (2019). Spiritual Counseling with Children and A Study on Children's Spiritual Needs: Spiritual Counseling and Guidance in the Case of Turkey: Research Findings and Evaluation from Different Fields, A. Ayten (Ed.), Istanbul: DEM.

Kaya-Göktepe, A. (2018). The Effect of Religious Content Music Therapy on Emotional State, Anxiety and Perceived Stress in University Students. International Journal of Religious and Philosophical Studies. 11th)

Kaya- Göktepe, A. and Coşkunsever-Arıcı A. (2019). Guide for Spiritual Counseling and Guidance Services in Children's House, Children's Homes Site and Child Support Centers (Çodem), Ankara: DIB.

bottom of page